Camphill festivāls / Camphill festival

Vasaras sākumā | In the beginning of the summer 2014.
26.07.2014
Cido talka
12.09.2015

Festivāla dalībnieki. / The participants of the festival.

No 30.jūlija vakaram līdz 3.augusta pusdienas laikam Rožkalnos notika Ziemeļeiropas Camphill ciematu festivāls. Festivāla tēma – ZEME.

Šim notikumam gatavojāmies veselu gadu, un šķiet tas izdevās lieliski. Kopā festivālā piedalījās aptuveni 100 dalībnieku no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas, Krievijas un protams Latvijas Camphill ciemiem.

From the evening of 30th of July to the noon of 3th of August Rozkalni was host for the festival of Northern European Camphill villages. The theeme of the festival was THE EARTH.

We were working to prepare this event almost a year. It seems that we managed it very well. Festival had about 100 participants from Norway, Finland, Estonia, Russia and of course Latvia.

Festival was opened with the play which Rozkalni had prepared for all visitors.

dzied luga vecitis luga plivuri

 

Atklāšanas luga – latviešu tautas pasaka.    The opening play – Latvian frairytale.

Otrā festivala diena sākās ar Ērika de Hāna lekciju par zemi un četriem elementiem. Pēc pauzes visi devās uz radošjām darbnīcām. Bet vakarā mes baudījam Latvijas eiritmistu prieksnešumu Rencēnu kultūras namā.

The second day started with the lecture by Eric de Haan on the theme the Earth and the four elements. After a breake, we went to the workshops, and on the evening we were invited to see perfomance of  Latvian eurythmists in Rencēni culture house.

 

Nākošā diena bija tik pat karsta kā ieprekšējā un tik pat notikumiem bagāta. / Next Festival day was as hot  and as rich with events as previous days.

 

Aktīvi darbojās arī visas pārējas darbnīcas gan pirms gan pēc pusdienam / All other workshops were active too both befor ant after noon.

Taču diena šoreiz noslēdzās mazliet savādak kā iepriekšējās dienas – mēs visi brīnišķīgi izlocījāmies latviešu tautas dejās.

But the day finished differently then the previous days, now we all together could move in the Latvian folk dancing.

Trešā festivāla diena sākās ar Camphill produktu tirdziņu Valmiermuižā. Tai pašā vietā, no kuras 1730to gadu sākuma aizsākās Brāļu draudžu kustība Latvijā, vai pareizāk tai laika – Vidzemes guberņā. Camphill redz savus centienus kopienas dzīvē kā grāfa Cincendorfa un brāļu draudžu aizsākta darba turpinājumu, tāpec tas bija īpaši, ka varēja būt uz tās muižas zemes, kuru ir arī apciemojis pats Cincendorfs.

Third festival day started with the Camphill product marked in Valmiermuiža. This was the place where in begining of 1730th started the Herenhut brotherhod movement in Latvia, or as it was than in Vidzeme’s province of Czarist Russia. Camphill see their efforts in the community life as the continuation of the impulss of Count Zinzendorf and his brotherhod. So it was very specially for us to have our market on the grounds of manor where Zinzendorf him self was visiting once.

Tirgus noslēgumā mūs visus priecēja un izdancināja Rencēnu tautas muzikas kopa Rota. / Marked ended with the music and dancing together with folklore group from Renceni Rota.

Pēc tirdziņa mēs visi devāmies uz pikniku pie Burtnieku ezera. Tur bija ekskursija pa muižas parku, izjade ar zirgiem, vizināšanās ar laivām pa ezeru, peldēšanās un zivju zupa no ezera zivīm.

After fair we went for picnic to Burtnieki lake. There we had excursion in the park of Burtnieki manor, riding with horses, boating in the lake, swimming and fish soup from Burtnieki fish.

temmu ruta supojas

Festivāla pēdējā dienā mēs tikāmies lai novērtētu paveikto un lai teiktu pateicības vardus visiem, kas palīdzēja notikt šim brīnumam.

The last day of the festival we could see alt what we have done in thus day and we could thank everybody who made this wonder hapen.

ieva vilnis

Noslēguma pateicības vārdi/ the words of greatfullnes

dzied Andra

Dziedam kopā ikrīta labrīt visās dalībnieku valodās / We are singing morning’s god moning song in the languges of participants

andra dzied filcejumi gleznojumi

Radošās darbnīcas rāda visiem, kas ir šais dienās sastrādas / Workshops were showing what we have done in thus day’s.

Pēdejie aplausi un tad pēkšņi festivals bija beidzies. / Last ovations and then festival was suddenly over.

tuksums